I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą.

2. Firma APT z siedzibą w Kołobrzegu , działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego/pensjonatowego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne min. 3 dni, Gościom/Klientom.

3. Firma APT jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.

4. Firma APT świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne oraz usługi sprzątania i całorocznej opieki nad powierzonymi lokalami.

5. Użyte określenia:

GOŚĆ/KLIENT – osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy APT;

WYNAJMUJĄCY – firma APT świadcząca usługę wynajmu.

II. REZERWACJA

1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Rezerwacja wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości ceny wynajmu. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym wstępną rezerwacje w ciągu 7 dni od momentu złożenia rezerwacji.

2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy APT. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy .O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko opłata rezerwacyjna, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

3. W każdej chwili Klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

4. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. Ewentualne zmiany powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo Wynajmującego, który w miarę możliwości pomoże w dokonaniu zmian. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

5.  W przypadku nie przybycia gościa w pierwszej dobie pobytu, umowa zostaje automatycznie rozwiązana, chyba że opóźnienie zostanie zgłoszone przed planowanym przyjazdem.

III. POBYT

1. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz sprzątanie końcowe, za wyjątkiem opłaty klimatycznej ,która jest płatna w dniu przyjazdu.

2. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 10.00. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

3. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

4. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona w serwisie Wynajmującego, przy danym apartamencie (poza, indywidualnymi przypadkami ustalonymi z Wynajmującym).

5. Serwis zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.

7. W apartamencie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów.

8. Odbiór kluczy przez Wynajmującego do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu, w ostatni dzień jego pobytu.

9. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową (tj. wymiana zamka oraz koszt usługi).

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego ,nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Search

Compare listings

Compare